TÀI LIỆU THAM KHẢO

QCVN 02:2020/BCA

QCVN 02:2020/BCA QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ TRẠM BƠM NƯỚC CHỮA CHÁY NATIONAL TECHNICAL REGULATION ON STATIONARY PUMPS FOR FIRE PROTECTION LỜI NÓI

Xem chi tiết »