ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./
Organisansion name:
côNG TY TNHH XNK SữA Và DINH DưỡNG QuốC tế NATRUMAX./ Natrumax International Nutrition
& Dairy Import & Export Co., ltd
Địa chỉ./
Location
:
Số nhà 102 Đường Trương Mỹ, Phường Phạm Ngũ Lão, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương, Việt Nam./ House No. 102 Truong My Street, Pham Ngu Lao Ward, Hai Duong City, Hai Duong Province, Vietnam.
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Sữa Non Natrumax
Số chứng nhận:
Certification No.
289/CNCL2020
Ngày cấp:
Isue Date
31/8/2020
Website: https://natrumax.com/