ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI GIÁNG KIỀU COSMETICS
GIANG KIEU COSMETICS TRADING CO., LTD
Địa chỉ./
Location
:
Ấp 1 , Xã Tân Lộc Bắc ,Huyện Thới Bình , Tỉnh Cà Mau , Việt Nam
Hamlet 1, Tan Loc Bac Commune, Thoi Binh District, Ca Mau Province, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
GK COSMETICS
Số chứng nhận:
Certification No.
…………./CNCL2021
Ngày cấp:
Isue Date
……………/2021
Website: