ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG BÁCH KHOA
BACH KHOA CONSTRUCTION TRADING CO., LTD
Địa chỉ./
Location
:
Trụ sở: A93 Tô Ký, Khu Phố 2, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Head Office: A93 To Ky, Quarter 2, Dong Hung Thuan Ward, District 12, Ho Chi Minh City, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
Thiết bị vệ sinh DCD – Bách Khoa
Số chứng nhận:
Certification No.
……./CNCL2022
Ngày cấp:
Isue Date
………/2022
Website:  
Hình ảnh/Image: