ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

 

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY TNHH THE BITTER CACAO
Địa chỉ./
Location
:
Số 44 Hùng Vương, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
THE BITTER CACAO
Số chứng nhận:
Certification No.
109.01/CNCL2020
Ngày cấp:
Isue Date
28/08/2020
Website: