ĐƠN VỊ ĐƯỢC CẤP CHỨNG THƯ

NHẬN DIỆN

THÔNG TIN CHỨNG THƯ

Tên tổ chức./
Organisansion name:
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ MRIKNAK
MRIKNAK INTERNATIONAL JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ./
Location
:
Trụ sở: Số 27 Đường Hồ 3 Mẫu, Phường Phương Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Head Office: No. 27 Ho 3 Mau Street, Phuong Lien Ward, Dong Da District, Hanoi City, Vietnam
Phạm vi chứng nhận:
Scope of Certification
THỰC PHẨM BẢO VỆ SỰC KHỎE MIRK CARE
Số chứng nhận:
Certification No.
2911/CNCL2021
Ngày cấp:
Isue Date
29/11/2021
Website: https://mrik.vn/